منو

تازه ها

راهنماي تطبيق سمن
براي تطبيق پروانه فعاليت مراحل ذيل سپري مي‌شود:

1- تكميل فرم تقاضانامه، مشخصات فردي مسؤولين (اعضاي هيات مديره، بازرسان مديرعامل و در صورت برخوردار بودن تشكل از ساختار امنايي، مشخصات فردي اعضاي هيات امنا)اساسنامه و گزارش فعاليت و عملكرد مالي سه سال آخر از طريق پرتال

2- مراجعه حضوري نماينده تشكل پس از انجام مراحل فوق در سايت جهت ارائه مدارك ذيل:
- تصوير پروانه فعاليت يا اعتبار نامه يا اجازه نامه فعاليت
- تصوير آخرين صورتجلسه مجمع عمومي كه در آن اعضاي هيات مديره، مديرعامل و بازرس ها از سوي مجمع عمومي انتخاب شده اند
- سه قطعه عكس4×3 از مسؤولين
- تصوير صفحه اول شناسنامه و در صورتي كه شناسنامه داراي توضيحات باشد، تصوير صفحه توضيحات
- تصوير تمامي آگهي هاي مندرج در روزنامه رسمي ثبت
- اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي و يا ارائه مدارك معتبر براي تخصص حداقل 2 نفر اعضاء هيات مديره در ارتباط با موضوع فعاليت
- آخرين گزارش هيات مديره
- آخرين گزارش بازرسان
- نامه معرفي نماينده تشكل جهت انجام تشريفات اداري

3- انجام استعلامات 4 گانه ( قوه قضائيه، اطلاعات، ناجا،تخصصي)

4- طرح پرونده متقاضيان تطبيق سمن در هيات نظارت

5- معرفي به ثبت شركتها در صورت موافقت هيات نظارت جهت اعلام آخرين تغييرات

6- اخذ پروانه فعاليت قبلي و تحويل پروانه فعاليت جديد

اطلاعیه ها