منو

تازه ها

راهنماي قوانين و مقررات مالياتي سمن
قوانين مالياتي مربوط به سازمان هاي مردم نهاد

• فصل ششم موضوع بند "ط" ماده 139 آيين نامه اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380، به نحوه معافيت مالياتي سازمان هاي مردم نهاد(غيردولتي) خيريه اي، اشاره دارد.
در ماده 6 فصل ششم موضوع معافيت بند "ط" ماده 139، تصريح شده است :

"موسسات خيريه و عام المنفعه در صورتي مي‌توانند از معافيت مالياتي اين بند استفاده نمايند كه واجد شرايط زير باشند:

الف- موسسه رسما تحت يكي از عناوين فوق به ثبت رسيده و غير انتفاعي بودن ان نيز در اساسنامه تصريح شده باشد.

ب- كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور ياد شده در بند "ح" ماده 139 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 27/11/1380 برسد و اين امر توسط سازمان امور مالياتي كشور طبق مواد (7)الي(9) اين آيين نامه تاييد شود.

ج- اساسنامه آن ها صريحا متضمن اين موضوع باشد كه موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، موضوع ماده 18 اين قانون و هيات امنا و مديران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننمايد.

د- اساسنامه موسسه صريحا حاكي از اين باشد كه موسسان يا صاحبان سرمايه حق هيچ گونه برداشت و يا تخصيص از محل كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي را ندارندو بعد از انحلال، دارايي موسسه به سازمان بهزيستي كشور يا يكي از موسسات دولتي و يا موسسات خيريه و عام المنفعه ديگر واگذار گردد. "

• فصل هفتم موضوع بند "ي" ماده 139 آيين نامه اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380، با استفاده از عبارت تشكل هاي غيردولتي به نحوه معافيت مالياتي سازمان هاي مردم نهاد به شرح ذيل اشاره دارد:
" مجامع حرفه اي، احزاب و انجمن ها و تشكل هاي غير دولتي مكلفند مجوز صادر شده از مراجع ذيربط را جهت استفاده از معافيت مقررموضوع بند"ي" ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند."

توضيحات در خصوص نحوه استفاده از معافيت مالياتي :
سازمان هاي مردم نهاد پس از اخذ پروانه فعاليت و ثبت حقوقي ، جهت استفاده از معافيت مالياتي بايد به دفاتر سازمان امور مالياتي مربوطه مراجع نموده و اقدام به تسليم اظهار نامه مالياتي نمايند. پس از تسليم اظهار نامه مالياتي به همراه مدارك مثبته دال بر فعاليت عام المنفعه و غير انتفاعي مثل اساسنامه و پروانه و سند ثبت سازمان، كارشناسان سازمان امور مالياتي پس از بررسي و تاييد فعاليت غيردولتي و عام المنفعه و غير انتفاعي سمن، نسبت به صدور معافيت مالياتي براي سازمان مردم نهاد اقدام مي گردد.

نكته مهم:
عدم مراجعه سمن به دفاتر امور مالياتي و عدم تسليم اظهار نامه مالياتي به منزله تخلف تلقي شده و منجر به تعيين بدهي براي سمن از سوي دفاتر امور مالياتي خواهد شد. لذا سازمان هاي مردم نهاد جهت استفاده از معافيت مالياتي حتما بايد نسبت به ارايه اظهارنامه مالياتي اقدام نمايند.اطلاعیه ها