منو

تازه ها

معرفی و شرح وظایف اداره کل امور سازمان های مردم نهاد معاونت امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور
 معرفی و شرح وظایف اداره کل امور سازمان های مردم نهادمعاونت اجتماعی و فرهنگی  وزارت کشور

نظر به اهمیت و جایگاه سرمایه های اجتماعی در فرآیند توسعه کشور و ضرورت بهره برداری از این سرمایه ها دربرنامه های توسعه ، "اداره کل امور سازمانهای مردم نهاد" در اردیبهشت ماه سال 1386 تاسیس شده و فعالیت آن حول محورهای ساماندهی ، حمایت و توانمندسازی و نظارت بر فعالیت سازمانهای مردم نهاد متمرکز گردید . هدف از تاسیس این اداره کل ، ساماندهی مشارکتهای مردمی و برنامه ریزی جهت تقویت حضور مردم در عرصه های اجتماعی و فرهنگی بوده و بطورکلی این اداره کل برآن است تا مشارکتهای مردمی را درقالب سازمانهای مردم نهاد و در موضوعاتی مانند امور اجتماعی ، امور خیریه ، امور بشردوستانه ، عمران و آبادانی ، بهداشت و درمان ، امور زنان ، آسیب دیدگان اجتماعی ، محیط زیست و امثالهم ساماندهی نموده و امکان شکوفایی ظرفیتهای بالقوه موجود دراین سازمانها را در عرصه های مختلف فراهم کند. نظارت بر فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، آسیب شناسی ، برنامه ریزی برای رفع نارسائیها و هدایت این سازمانها در مسیر منافع عمومی و همچنین قانونمند نمودن فعالیت و ایجاد شفافیت دراین خصوص ازجمله اهداف مدنظردر اداره کل امور سازمانهای مردم نهاد می باشد.
در حال حاضر سند اجرایی فعالیت این اداره کل، آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی مصوب هیات محترم وزیران به شماره 27862/ت31281ﻫ مورخ 8/5/84 می باشد. همچنین بند ی ماده 119 و ماده 140 قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر وظایف دولت (وزارت کشور به نمایندگی از دولت) در خصوص حمایت از سازمان های مردم نهاد در راستای توسعه کمی و کیفی آنها، تصریح شده است.
در این چارچوب اهداف و ماموریت های اداره کل امور سازمان های مردم نهاد در قالب 4 گروه سازمانی تعریف شده است. که هر گروه ماموریت اجرای بخشی از وظایف این اداره کل را به شرح ذیل بر عهده دارند:

1- گروه دبیرخانه هیات نظارت و صدور پروانه فعالیت سازمان های مردم نهاد
کلیه اقدامات مربوط به فرآیند تاسیس سمن ها اعم از دریافت و بررسی تقاضای تاسیس، تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی مربوط به بررسی صلاحیت های عمو می و تخصصی سمن ها، تکمیل پرونده و ارسال به هیات نظارت مرکزی جهت صدور رأی و اقدامات مربوط به ثبت سمن ها از وظایف و مسئولیت های این گروه می باشد.

2- گروه نظارت و بازرسی از سازمان های مردم نهاد
دریافت و رسیدگی به گزارش های مالی و اجرایی موردی و سالانه سمن ها، نظارت بر نحوه برگزاری مجامع عمومی سمن ها و نظارت بر تدوین صورتجلسات مجامع عادی و فوق العاده، دریافت و رسیدگی به درخواست های تطبیق سمن ها طبق ماده 30 آیین نامه اجرایی سازمان های غیر دولتی، بازرسی از دفاتر سمن ها و بررسی دفاترو اسناد مالی آن‌ها، رسیدگی به تخلفات سمن ها و تهیه گزارش مستند از آنها و ارسال به هیات نظارت مرکزی جهت رسیدگی و صدور رأی، رسیدگی به وضعیت انجمن های دوستی ایران و سایر کشور ها، بازرسی از هیات های نظارت استان ها، پیگیری پرونده های قضایی سمن ها در مراجع قضایی، تمدید پروانه فعالیت سازمان های مردم نهاد پس از طی مراحل قانونی، از وظایف این گروه می باشد.

3- گروه مدیریت وب سایت، اطلاع رسانی و آمار
مدیریت سیستم مکانیزه امور سازمان های مردم نهاد، نظارت و ارزیابی امور مکانیزه استانداری ها و دستگاه های تخصصی ، درج اخبار و اطلاعات مربوط به سمن ها در وب سایت، درج اخبار و آمار انجمن ها و سمن ها، مدیریت اطلس سازمان های مردم نهاد و نظارت بر نرم افزار طرح جامع آمارگیری از سمن ها ، از وظایف این گروه می باشد.

4- گروه برنامه ریزی، آموزش و توانمند سازی سازمان های مردم نهاد
برنامه ریزی درراستای آموزش ، توانمند سازی و حمایت از سازمان های مردم نهاد، تقویت توان علمی و عملیاتی فعالین حوزه سمن ها اعم از بخش دولتی و غیر دولتی مرتبط با اداره کل سازمان های مردم نهاد، تشکیل اتاق های فکر و پیگیری مصوبات آن ایجاد هماهنگی با دستگاه های تخصصی و نظارتی در راستای حمایت از سمن ها، تهیه دستورالعمل های لازم و پیگیری در راستای قانونمند نمودن جایگاه سازمان های مردم نهاد، ساماندهی امور مربوط به سازمانهای مردم نهاد با همکاری سایر گروه ها و دستگاهها، برگزاری دوره های آموزشی برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی و نمایشگاه های مربوط به دستاوردهای سمن هادر سطح وزارت کشور و استانداری های تابعهو حمایت از طرح ها و پروژه های سمن ها، از جمله وظایف این گروه می باشد.

اطلاعیه ها