منو

اطلاعیه ها

سه شنبه 26 دي 1391 اطلاعيه زمان برگزاري سومين دوره انتخابات تعيين نماينده سازمانهاي مردم نهاد در هيات نظارت كشور
سومين دوره انتخابات تعيين نماينده سازمانهاي مردم نهاد در هيات نظارت كشور

پيرو اطلاعيه هاي منتشره، سومين دوره انتخابات تعيين نماينده سازمانهاي مردم نهاد ملي در هيات نظارت كشور، از ساعت 9 صبح لغايت 14 روز چهارشنبه مورخ 10/3/91 در محل وزارت كشور برگزار خواهد شد.
بدينوسيله از كليه نمايندگاني كه كارت ورود به جلسه انتخابات دريافت نموده اند، دعوت بعمل مي آيد در جلسه مذكور شركت فرمايند.
دبيرخانه هيات نظارت كشور