سه شنبه 6 اسفند 1398   01:18:24
اعضای ستاد انتخابات کشور

امیر شجاعان- عضو و رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور


رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور


تاریخ و محل تولد: 1343- سمنان

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی

سوابق: -مشاور وزیر و مدیرکل فناوری اطلاعات و آمار -مشاور وزیر ورئیس مرکز نوسازی تحول اداری، فناوری اطلاعات و آمار -مشاور وزیر و رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات وآمار و سرپرست مرکزمطالعات راهبردی و آموزش -رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور