سه شنبه 6 اسفند 1398   02:25:35
اعضای ستاد انتخابات کشور

حمید درخشان نیا- عضو ستاد انتخابات کشور


معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور


تاریخ و محل تولد: 1344- دزفول

تحصیلات: دکتری حقوق خصوصی

سوابق: -دادیار دادسرای عمومی 1370 -متصدی دادگاه حقوقی دو مستقل شهرستان 1372 و 1373 -دادرس دادگاههای عمومی تهران 1374 و 1375 -رئیس شعبه نهم دادگاههای عمومی تهران 1375 تا 1377 -رئیس شعبه پنجم دادگاههای تجدید نظر استان مرکزی 1377 تا 1380 -رئیس شعبه دوازده دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان 1380 تا 1384 -معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اصفهان بمدت چهارسال -رئیس دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان بمدت چهارسال -رئیس شعبه 51 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران -قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از سال 1384 تا سال 1393 به مدت حدود 9 سال -رئیس شعبه اول دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران -نماینده رئیس کل دادگستری استان در کانون های کارشناسان رسمی دادگستری استانهای تهران و اصفهان بمدت حدود 12 سال -نماینده رئیس کل دادگستری استان در کانون های وکلاء استان های اصفهان و تهران بمدت حدود 12 سال -دادیار دادسرای دیوانعالی کشور سایر مسئولیت ها: -دبیر کمیته حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان دادگستری استان تهران از بدو تاسیس تا خرداد 1393 -عضو و نائب رئیس هیات حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران از سال 384 تا 1393 -دبیر جلسات و نشست های علمی و قضات در دادگستری های استان مرکزی و استان اصفهان -عضو هیات بازرسی آموزشی دادگستری استان تهران -استاد سرپرست دوره های کارآموزی قضایی روحانیون و اولین دوره کارآموزی قضایی استان اصفهان